ALGEMENE VOORWAARDEN 


AANSPRAKELIJKHEID

360 Fighting & Selfdefense en instructeurs van360 Fighting & Selfdefense kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel of de gevolgen daarvan, dat door deelname aan de cursus/training/stage enz. zou kunnen ontstaan.
360 Fighting & Selfdefense gaat ervan uit dat de student zich hiertegen passend verzekerd.
Alle schade die moedwillig of onachtzaam door de cursist(en) aan het sportcentrum, het meubilair etc. is toegebracht, wordt op kosten van de cursist(en) (of diens ouders c.q. wettelijke vertegenwoordigers) hersteld.
360 Fighting & Selfdefense is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van kledingstukken of andere eigendommen van studenten, evenmin voor vermissing van in de school achtergelaten spullen.
Indien een student door zijn houding en/of optreden in opspraak komt, die de goede naam van 60 Fighting & Selfdefense zou kunnen schaden, is 360 Fighting & Selfdefense bevoegd om de student verdere toegang tot de cursus/les te ontzeggen, terwijl de verplichtingen tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.
De student, die zich in het sportcentrum of in de onmiddellijke nabijheid daarvan aan wangedrag schuldig maakt, kan geschorst of van 360 Fighting & Selfdefense verwijderd worden.

LIDMAATSCHAP KOSTEN EN BETALING

Bij inschrijving wordt er eenmalig € 37,50 registratiekosten in rekening gebracht. Ieder lid krijgt een 360 Fighting & Selfdefense T-shirt om in te trainen

Kids 5-9 jaar (1 keer per week)
€ 37,00 (1 keer per week)

Jeugd 10-16 jaar (1 keer per week)
€ 37,00

Jongvolwassenen 17-24 jaar (onbeperkt)

€ 45,00

Volwassenen 25+ (onbeperkt)
€ 49,50 

Na het invullen van ons inschrijfformulier wordt dit bedrag van uw bankrekening geïncasseerd.
360 Fighting & Selfdefenseg zal elke maand rond de 25ste incasseren met uitzondering van achterstallige betaling en inschrijving.
Wordt je lid tussen 1-15e van de maand betaal je een hele maand na de 16e een halve maand. Zorg ook dat u duidelijk uw start datum vermeld!
Studenten die naar een volgende groep gaan, bijvoorbeeld van jeugd naar de jongvolwassenen, of als een jongvolwassenen de volwassen leeftijd bereikt,  zal automatisch de contributie gewijzigd worden naar het juiste tarief.
Na de 18e zijn de betalingen al de deur uit en zult uw abonnement wijziging eerst volgende maand in gaan.
Betalingen van de contributies lopen het gehele jaar door alsmede de schoolvakanties, cursussen, sport schoolsluitingen en sluitingen wegens ziektes/ongevallen.
Indien de betaling achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt het bedrag meegenomen in de eerst volgende incassering (zonder kosten). Hierna wordt er per post € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
Indien de student in gebreke blijft wordt de vordering uit handen gegeven.
Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de student
Bij achterstallige betaling van het lesgeld en bij geen respons zullen herinneringen en een aanmaning gestuurd worden vermeerderd met administratiekosten.
Uiteindelijk zal dagvaarding volgen.
Alle kosten komen voor rekening van de student.
Bij achterstallige betaling blijft het lid te allen tijde aansprakelijk.
Bij achterstallige betaling van het lesgeld kan de toegang tot het bijwonen van de les of cursus worden ontzegd, terwijl de verplichting tot betaling van het overeengekomen lesgeld blijft bestaan.
Heeft u een betalingsachterstand, maar kunt u kunt uw achterstand niet betalen? Dan kunt u een persoonlijke betalingsregeling aanvragen bij 360 Fighting & Selfdefense
U heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap geld ongeacht welke reden.
Tijdens vakantieperiode dat 360 Fighting & Selfdefense gesloten is, loopt de contributie gewoon door.
Dit is al in het maand bedrag verrekend, derhalve zijn deze niet uitgesloten van betaling.

NON-ACTIEF
Indien de student wegens ziekte met een duur van meer dan een maand of door beroepsmatige redenen de cursus/ lessen niet kan volgen, bestaat de mogelijkheid van een non-actief lidmaatschap a € 10,- per maand.

De student dient hiervoor bewijsstukken van arts of werkgever aan 360 Fighting & Selfdefense te overhandigen.
Na ontvangst van de bewijsstukken die u voor de twintigste van de maand heeft opgegeven zullen wij het non-actief lidmaatschap in laten gaan per eerste van de maand.

OPZEGGING

 

Bij beëindiging lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand die u voor de 1e van de maand dient op te zeggen.
Doet u dit op de 1e van de kalendermaand zelf dan schuift uw opzegtermijn automatisch één volledige kalendermaand op.
Opzegging van het abonnement dient schriftelijk (e-mail)) te gebeuren.
Telefonische of mondelinge opzeggingen en/of annuleringen worden niet verwerkt.
Reeds betaalde contributies worden niet met terugwerkende kracht door het 360 Kravmaga & Boxing en Sportfondsen vergoed!
U heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap door het vroegtijdig verlaten/niet bijwonen/niet komen opdagen van cursus of les blijft de verplichting tot betaling van het overeengekomen lidmaatschap/contributie bestaan.
Indien u niet tijdig schriftelijk (e-mail)) opzegt, wordt het abonnement maandelijks stilzwijgend verlengd.
Bij opzegging van het lidmaatschap dient de student dit schriftelijk (e-mail) één maand van tevoren en voor de 1e van de maand op te geven via: nadine.360Kravmaga@gmail.com 
Bij opzegging van het lidmaatschap krijgt de student binnen 14 dagen een schriftelijke (e-mail) bevestiging toegestuurd.
Dit is tevens uw bewijs voor uitschrijving.
Bij beëindiging lidmaatschap na 20 december heeft u geen recht op restitutie van het jaarlijkse lidmaatschap voor het aankomend jaar.
Mocht u zich bij de bond IKMF NL hebben ingeschreven vergeet dan niet uw lidmaatschap op te zeggen! Let op de bond IKMF NL staat los 360 Fighting & Selfdefense u dient zowel naar 360 Fighting & Selfdefense als de bond IKMF NL een schriftelijk (e-mail) opzegging te versturen